Mauerbach seminar 2018

On the 29./30.8 different Budo, like Jujitsu, Aikido, Ninjutsu, Iaido, Karate, Kobudo and Hanbo-Jitsu were teached within this outdoor seminar.

select language

Deutsch / english


News

527efb333